نوروزتان پیروز هر رورتان پیروز

Picture 047به نام خداوند عشق و مستی

که نوروز

و عشق آفرید

و اعطلا عطا فرمود

ایران زمین

را به عشق

و زادگاه نور

نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: