غیرت

به نام پروردگار

هم اکنون بعد از سالها شاهد حتک حرمت افراد به جرم دگراندیشی و با شبیه نبودن به بقیه افراد هستیم. آیا ما پیرو علی هستیم وقتی که آن حضرت چشمهایش را بر روی زنای محسنه بست تا آبرویی نریزد و یا آموزه آن حضرت برای پسندیدن آنچه برای خود می پسندی برای بقیه و حذر از آنچه برای حود نمی پسندی برای بقیه؟ آیا ما ایرانی هستیم وقتی که در هشت سال برای دفاع از ناموس مردم خون دادیم تا به این آسانی ناموس مردم را به پشبزی گرقته و آبروی مردم را بریزیم؟

به امید روزی که ناموس مردم را ناموس خود بدانیم و غیرت حود را با دفاع از ناموس مردم ثابت کنیم.

هوتن دهبنهء

Leave a Reply


%d bloggers like this: