غیرت


به نام پروردگار

هم اکنون بعد از سالها شاهد حتک حرمت افراد به جرم دگراندیشی و با شبیه نبودن به بقیه افراد هستیم. آیا ما پیرو علی هستیم وقتی که آن حضرت چشمهایش را بر روی زنای محسنه بست تا آبرویی نریزد و یا آموزه آن حضرت برای پسندیدن آنچه برای خود می پسندی برای بقیه و حذر از آنچه برای حود نمی پسندی برای بقیه؟ آیا ما ایرانی هستیم وقتی که در هشت سال برای دفاع از ناموس مردم خون دادیم تا به این آسانی ناموس مردم را به پشبزی گرقته و آبروی مردم را بریزیم؟

به امید روزی که ناموس مردم را ناموس خود بدانیم و غیرت حود را با دفاع از ناموس مردم ثابت کنیم.

هوتن دهبنهء

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: