گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل


We enjoy good memories and frustrate by bad memories however we could learn from our past to build our success in present and future.

ما از خاطرات خوش لذت می بریم و از خاطرات بد اندوهگین می شویم. ولی می توانیم از گزشته درس بگیریم و پلی از آن برای موفقیتهای آینده بسازیم.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: