گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل

We enjoy good memories and frustrate by bad memories however we could learn from our past to build our success in present and future.

ما از خاطرات خوش لذت می بریم و از خاطرات بد اندوهگین می شویم. ولی می توانیم از گزشته درس بگیریم و پلی از آن برای موفقیتهای آینده بسازیم.

One response to “گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل”

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: