عبادت بجز خدمت به خلق خدا نیست به تسبیح و ریش و دلق و عبا نیست

این محیط بیمارستان و کار طاقت فرسا با بیمارهای خسته و دردمند رو اینجوری فقط می شود شاد کرد. دمشون گرم.♥️

Tags: ,

Leave a Reply


%d bloggers like this: