حرمت نان و نمک یک جو عیاری و شرافت می خواهد نه مقام و موقعیت اجتماعی

جان آدمی شریف است به نام آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

Tags:

Leave a Reply


%d bloggers like this: