عبادت به جز خدمت به خلق نیست به عبا و ریش و دلق نییست

www.facebook.com/unicef/videos/2801650776587957/

Tags: , , , ,

Leave a Reply


%d bloggers like this: