Let’s listen to our young generation


www.facebook.com/unicef/videos/222712352344848/

روزی قرار بود که زنی تن فروش را در بازار سنگسار نمایند حضرت عیسی فرمود اولین سنگ را کسی پرتاب نماید که در زندگی گناه نکرده باشد.

بشر جایز الخطاست و هر بشری نیاز به فرصت برای زندگی نو و ادامه حیات دارد. بیایید همانطور که به خودمان و اطرافیانمان حق حیات‌ می دهیم به همان اندازه برای دیگران نیز حق حیات قائل شویم.

فراموش نکنیم که:

بهرام را که گور می گرفت هر روز

سرانجام روزی او را همی گرفت گور

کسانی که امروز از همه نعمات زندگی برخوردارند در عرض چند ثانیه به کسانی مبدل می شوند که نیازمند ترین آدم‌ها می شوند. و ما آن را از نزدیک لمس نموده ایم در جریان COVID19.

با احترام به نسل جوان،

ارادتمند،

هوتن دهبنهء

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: