با احترام به جامعه استرالیا که جامعه کوچک مهاجر ایرانی را به عنوان میزبان پذیرفت.

t.me/perthiranians/661

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

Tags: , ,

Leave a Reply


%d bloggers like this: