توانا بود هر که دانا بود. دل پیر ز دانش برنا بود

t.me/persianpoemworkshop/1902

شاهنامه هویت ملی و نماد زبان پارسی

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: