توانا بود هر که دانا بود. دل پیر ز دانش برنا بود

t.me/persianpoemworkshop/1902

شاهنامه هویت ملی و نماد زبان پارسی

Tags: , ,

Leave a Reply


%d bloggers like this: