باید شنید تا شنیده شد باید احترام گذاشت تا محترم بود

باید شنید تا شنیده شد باید احترام گذاشت تا محترم بود

انسان‌ها و نظراتشان بر آیندی از یک نمودار هستند. بدون توضیح

Tags: ,

Leave a Reply


%d bloggers like this: