باید شنید تا شنیده شد باید احترام گذاشت تا محترم بود

باید شنید تا شنیده شد باید احترام گذاشت تا محترم بود

انسان‌ها و نظراتشان بر آیندی از یک نمودار هستند. بدون توضیح

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: