پی گیری خواسته مشروع مردم

عدل و احسان دینی را با عمل به مردم ثابت نماییم

عدل علی و احسان دینی را با عمل به مردم ثابت نماییم

Tags: , , ,

Leave a Reply


%d bloggers like this: