باید حرفهای دو طرف را گوش کرد و بعد قضاوت کرد

برای قضاوت کردن باید دوطرفه به قاضی رفت وگرنه نتیجه ای جز پاک کردن صورت مسیله نخواهد داشت که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه آن را لاینحل می کند.

Tags: ,

Leave a Reply


%d bloggers like this: