قهرمانان هرگز نمی میرند

music.youtube.com/watch

پهلوانان،

سپاس داریم از اینکه در قلبمان جاودانه اید.

ارادتمند،

هوتن

Tags: , , ,

Leave a Reply


%d bloggers like this: