Archive for the ‘Humanitarian’ Category

نه به جنگ و خشونت و آری به عشق و برابری

May 18, 2021

به نام خدا
با احترام و درود
در میان این جنگ و خونریزی تنها طرفی که از آن سود میبرد چرخه کین خواهی و خون ریزی است. برادران یهودی شما می گویید که در تورات و انجیل آمده است که اینجا سرزمین موعود شما و جایگاه اصلی شماست. چرا به اصل ده فرمان رجوع نمی کنید که در آن توصیه شده است به عدم کشتار و دزدی و حفظ حقوق همسایه و … همانطور که می بینید شمارش آیاتی که در آن به عدم خونریزی و پذیرش حقوق افراد دیگر توصیه شده است از ارکان دین یهود و مسیحیت است. اما روی صحبت من با فلسطینیان نیز می باشد. در حالیکه دشمن از هر طرف برای نابودی شما تلاش می کند اما حفظ خویشتنداری و اصول اخلاقی شرط عقل است. شما همدیگر را به نام خدا از بین می برید در حالیکه اگر اعتقاد دارید که خدا یکی است دیگر نمی توانید بگویید که خدای یهودیان با خدای مسلمانان متفاوت است. ما اکنون در جهان با وضعیت بحرانی در مورد جایگاه بشر و اینکه آیا بشر می تواند به حیات خود ادامه بدهد مواجهیم و شما مثل افراد تسخیر شده و مسحور از کینه و خونخواهی به قتل یکدیگر دست می زنید. بیایید برای یکبار هم‌که شده انسانیت را که هم‌ده فرمان و هم سه یا پنج اصل اسلامی به آن اعتقاد دارند را سرلوحه کار خویش قرار دهید و از غرق شدن این کشتی عظیم بشری جلوگیری کنیم. جرا به جای تنفر و تجزیه از اتحاد و عشق استفاده نمی کنید و یک دولت وحدت که در آن یهودیان در کنار مسلمانان با صلح و آرامش زندگی می کنند را تشکیل نمی دهید. خطر از مژه چشم نزدیکتر است و اگر ما به تهدیدات اقلیمی و سایر تهدیدات بین‌المللی که جوامع بشری را تهدید می نماید با همکاری و رویه وحدت نگاه نکنیم شانسی برای ادامه‌حیات را نداریم.
به امید روزی که برادران و خواهران یهودی و مسلمان و از هر دین و‌ مرام و مسلکی در کنار یکدیگر با عشق و آزادگی زندگی نمایند.
با احترام و درود،
هوتن دهبنهء

نه به جنگ و برادر کشی و آری به عشق و برادری

My Condolences to French nation

October 21, 2020

In the name of God

I find necessary to convey my condolences to French Nation . Another time in the name of God a catastrophic violent crime happened against freedom and equality. I believe it is strange but even after centuries still French Nation defend its revolution’s Mottos which were freedom and brotherhood (equality) . In my previous articles I mentioned the French Nation is the first Western Nation which stood for freedom and equality and still defends it’s ideal by all means.

The person who took this criminal act claimed this act was in the name of Islam and God. I would like to draw your attention in this true story. Mohammad went to mosque from a routine passage by side that passage. There were a home whose occupant was an old Jewish lady. Her sun and husband were killed in the fight with Islamic forces. This lady used to throw rubbish at Prophet Mohammad. This occurrence happened routinely. Till our Prophet went through that passage and that lady haven’t thrown any rubbish to Prophet for a week. Prophet asked about her and recognised that lady got sick. Immediately he went to her and she was surprised. She asked him why he went to her. Our Prophet told her she used to throw rubbish at him and because she didn’t do that as usual. He recognised there were going some thing wrong. Hence he came and asked her what was wrong.

I believe with the comparison of those stories we recognise to some what we follow the Prophet custom and tradition. Based on my knowledge there dose not exist any photos or pictures of Prophet Mohammad.

With respect to all heroes who felt in their blood for serving a precious cause and their believe.

May God bless Humanity by the peace, love and harmony.

Hootan Dehbonei

21/10/2020

لغو مجازات اعدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران

September 4, 2020

www.linkedin.com/posts/hootan-dehbonei_لغومجازاتاعدامازقوانینجمهوریاسلامیایران-activity-6707516055939641344-ZTFH

ما همه با هم هستیم

August 13, 2020

music.youtube.com/watch

با عرض تشکر از آقای روزبه بمانی و به وجود آورندگان این اثر م‌وسیقی

به نام ایزد منان

من امروز طبق معمول به موسیقی گوش می کردم که به این آهنگ رسید. به خودم گفتم ما تا چه حد با مردم خودمان آشنا هستیم. کسانی که دم از آزادی و آزادگی می زنند آیا اینبار به شناخت کافی از مردم خودشان رسیده اند؟

جواب خود را در فراز بعدی می آورم. ما همه با هم هستیم چه کسانی که فکر می کنند تافته جدا بافته اند و چه کسانی که شبها جلوی خانواده شرمسارند که توانایی آوردن یک لغمه نان حلال برای عزیزانشان را ندارند. چه کسانی که در یک شب مهمانی به اندازه غذای چند ده خانواده خرج می کنند و چه کسانی که اعضای بدن خود را می فروشند تا فقط برای یک دفعه هم شده جلوی خانواده سربلند شوند.

همگی در یک قایقیم و در یک دریای پهناور دستخوش طوفان. سوال این است که آیا ما به این بلوغ فکری رسیده ایم که راهی جز اتحاد و غلبه بر در دریای بیکران و خشمگین نداریم یا به راه خودمان می رویم و با‌ دستان خود قایق را سوراخ کرده و غرق نه تنها در دریای طوفانز‌ده می شویم بلکه در توهمات روشنفکرانه و جان سالم از این مهلکه بیرون نمی بریم.

دوستان هم میهن ایرانیم و مردم عزیز و با فهم و شعور در اکناف گیتی این موسیقی وصف کسانی است که به انتها رسیده اند و مانند تسخیر شده ها و مسحور شده ها جایی برای خودشان در جامعه نمی بینند.

در این ایام که ویروس کرونا همه را به هم نزدیک کرده ویک همدردی مشترک برای درد مشترک به وجود آمده از احسان و کمک به همنوع خود اجتناب نورزید و تا می توانید. دست نیازمندان را بگیرید. چه بسا خودتان به روز نیازمندی منتظر دستگیری دیگران شوید.

تو نیکی کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

ارادتمند،

هوتن دهبنهآ

لغو مجازات اعدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران

July 16, 2020

با احترام خدمت دولت و مردم ایران

جناب آیت الله العظمی خامنه ای

خواهشمندم با نشان دادن عدل دینی و بر حسب صلاح مملکت ونظام با دستور حکومتی و اعمال نفوذ ااز اجرای اعدام سه جوان مذکور به طور اخص و به طور عام مجازات اعدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران که عمده مردم خواهان آنند جلوگیری نمایید.

اینجانب تذکری را لازم است بدهم در مورد حذف مجازات اعدام در قوانین ایران. برحسب اطلاعات من در مورد این مبحث کارهای کارشناسی در قوه قضاییه و مجلس صورت گرفته و تغییر مجازات اعدام به انواع جزاهای دیگر مطلبی نو نیست. لطفاً از موقعیت پیش آمده استفاده نموده و با حذف مجازات اعدام که باعث اغتشاشات و زخمی شدن مردم می شود بزرگی و عطوفت دینی را در عمل به اثبات رسانید.

با توجه به پیشینه این موضوع و حساسیت موضوع و نتایج وخیمی که این نوع اعدام‌ها در وضعیت امنیتی و آرامش جامعه دارند خواهان لغو مجازات اعدام نه تنها در موارد خاص بلکه به طور عام می باشم.

ارادتمند،

هوتن دهبنهء

June 7, 2020