May 31, 2020

www.facebook.com/healthgovau/videos/251067599451511/

May 31, 2020

www.facebook.com/healthgovau/videos/645753586004806/

May 31, 2020

www.facebook.com/WHO/videos/278527053286850/

May 29, 2020

www.facebook.com/WHO/videos/255124799136040/

May 29, 2020

www.facebook.com/unicef/videos/345909303052530/

May 27, 2020

www.facebook.com/68793499001/posts/10158281700614002/

با احترام به جامعه استرالیا که جامعه کوچک مهاجر ایرانی را به عنوان میزبان پذیرفت.

May 27, 2020

t.me/perthiranians/661

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

May 26, 2020

www.facebook.com/unicef/videos/535048207372980/

May 26, 2020

www.facebook.com/unicef/videos/917940322009775/

May 26, 2020

www.facebook.com/WHO/videos/252721865966321/