Advertisements

Posts Tagged ‘ایران سربلند’

سروده آری آری زندگی زیباست

April 20, 2018

آبی رنگ زیبای زندگی

زندگی در گذر است

رنگ آن

به رنگ شادی

آبی، آبی

آری، آری

زندگی در گذر است

نقش آن

به بوم خیال زده است

خنیاگر هستی

به رنگ زیبای آبی

همچو تصویر زیبایی

بر بوم رویایی

زندگی در گذر است

و زیبایی آن

به چشم من

زیبایی بی پایانی

که بی همتایی آن باقی

زندگی در گذر است

در میان دو نقطه

لایتناهی

ازل و باقی

با رنگ آبی

نقش زیبایی

که در کلام نگنجد

وصف آن جاری

ولی در بام خیال باقی

به مانند قایق کوچک سرگردانی

که گم کرده خود را

در زیبایی وهم انگیز اقیانوس آبی

جایی که دو آبی بی پایان

دریا و آسمان

می پیوندند به یکدیگر

در سایه روشن‌های آبی

زیبایی و شور

وهم انگیز دو عنصر جاودان هستی

این رنگ و بوم خنیاگر راستی

آری این منم مست به شکرانه هستی

دوباره زندگی

دوباره شور و زیبایی

دوباره جوش و خروش

زنگ مستانه رویایی

که می خواند

آهای آدم‌ها

به گوش باشید

از خواب گران

به هوش باشید

زنگی زیباست

زندگی زیباست

به رغم تنهایی

به زعم رنج‌هایش

به رغم بی خوابی

در ملغمه آهی

که می ستاید

با سوز و گداز جاودانی

زیبایی جاودانی هستی

در پناه نور بی مانندی

که خیره گرداند

چشم پر فروق هستی

که خمار از ساغر هستی

همی نوشد از

زمزم باغ هستی

این می و آب زمزم هستی

چون شیر مادر

گوارا است به جان و تنش

که در آمیخته

با شکرانه هستی

آهی به مانند نسیم صبا

بیرون همی آید

ز سرچشمه دلش

که روشن شده

به زیبایی رویای هستی

به فردا می اندیشد

از گزشته می گریزد

به لحظه به حال

می آمیزد

با نوای خوش مرغ سحر

بر می خیزد

و دوباره

روز از نو روزی از نو

دگر باره شور و مستی و هستی

این سه عنصر اصلی

دریای بی کران

زیستن و بودن و هستی

حل می کند

لحظه لحظه وجودش را در

شکرانه بی پایانی

که ندارد آغاز و پایانی

شکرانه زیستن

شاد بودن

مهر ورزیدن

و مستی

از شراب ساغر هستی

نشخوار کردن

و

عشق ورزیدن

به تک تک لحظات هستی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

Advertisements

Persian (Zoroastrian) gathering in Perth Western Australia

April 19, 2018

جنبش مشروطه مشروعه ایران

February 26, 2018

دوستان عزیز،

بیش‌تر از دویست سال رنج و کوشش ایرانیانی که حرکت مشروطه را به وجود آوردند، می‌تواند سرمشق خوبی برای ما باشد. بر اساس تجربه و حافظه تاریخی ملت ایران دو عنصر دین و تخت سلطنت از هم جدا نا پذیرند. چرا ما دنبال سلطنت طلبان و یا اصلاح طلبان برویم. ما می توانیم جنبش مشوطه مشروعه را به راه بیاندازیم. در این حرکت به جای حزف طرف مقابل با مشورت و کار گروهی میهنمان ایران را دوباره باز.بیافرینیم.

ارادتمند،

@هوتن‌‌دهبنهُ

زنگ خطر

February 20, 2018

زنگ خطر

February 17, 2018

February 15, 2018

https://plus.google.com/communities/108427510151253657745?sqinv=djlLMXFOY1FsaVNadjc1eC0wX2pQaWV6MEx2RjBn

مرکز فرهنگی ایرانیان

January 22, 2018

https://plus.google.com/communities/108427510151253657745?iem=1&_utm_source=1-2-4