Posts Tagged ‘Human civilisation’

با احترام به جامعه استرالیا که جامعه کوچک مهاجر ایرانی را به عنوان میزبان پذیرفت.

May 27, 2020

t.me/perthiranians/661

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

April 27, 2020